לאחר פטירתו של אדם, הרכוש שהותיר אחריו עובר ליורשיו. יורשיו של אדם יכולים להיות יורשים על פי דין, או יורשים על פי צוואה. אם אתם יורשיו של אדם שנפטר, אנו ממליצים לפנות כמה שיותר מהר לעו"ד המומחה לצווי ירושה כמו צוואה הדדית.

 

מה ההבדל בין יורשים על פי דין ליורשים על פי צוואה

כאשר אדם נפטר ולא מותיר אחריו צוואה, רכושו יתחלק בין יורשיו על פי הוראות חוק הירושה. יורשיו של המנוח הם קרוביו וחלוקת הרכוש תתבצע על פי מעגלי הקרבה שקבועים בחוק או למדינה, אם לנפטר לא היו קרובים הזכאים לרשת אותו. להבדיל, כאשר אדם ערך בחייו צוואה והביע בה את רצונו באשר לזהות היורשים ודרך חלוקת העיזבון, רכושו יחולק על פי הקבוע בצוואה. 

 

מהו צו ירושה

צו ירושה הוא למעשה צו שיפוטי אשר ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה, לאחר שמוגשת לו בקשה למתן צו ירושה והצו קובע את זהות היורשים ויחסי חלוקת העיזבון.

 

מי יכול להגיש בקשה למתן צו ירושה

כל בעל עניין בקבלת הצו. לעיתים יהיו אלו ילדיו של המנוח, אשתו, בת זוג המוכרת בציבור ולעיתים יהיה זה נושה של המנוח הטוען כי המנוח חייב לו כסף או זכויות כאלה ואחרות.

 

כיצד מגישים בקשה למתן צו ירושה

את הבקשה מגישים לרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים הקרוב למקום מגוריו של הנפטר.

לבקשה יש לצרף את תעודת הפטירה המקורית או העתקה נאמן למקור, את טופס הבקשה למתן צו ירושה כאשר הוא מלא וחתום בידי מבקש הצו ומאומת כדין, שוברי תשלום אגרה ואישור על משלוח הבקשה ליתר יורשיו של המנוח.

 

התנגדות לצו ירושה

לאחר שמוגשת בקשה לצו ירושה, מפורסמת על כך הודעה בעיתונות וברשומות (לקט פרסומים רשמיים של מדינת ישראל) בכדי לתת לכל אדם המעוניין בכך הזדמנות להגיש התנגדות למתן הצו. את ההתנגדות יש להגיש בתוך 14 ימים מיום שפורסמה ההודעה ברשומות והיא כרוכה בתשלום אגרה. התנגדות בעצם מביעה רצון של אדם כי לא יינתן צו הירושה כפי שהתבקש, מסיבות שונות ומגוונות כדוגמת הטענה כי המנוח ערך בחייו צוואה וכי יש לחלק את העיזבון על פיה.

 

מתן הצו

ככל שהבקשה תקינה ולא נדרשת השלמה של פרטים נוספים וככל שלא הוגשו התנגדויות וחלף המועד להגשתן או שהוגשו התנגדויות שהועברו לבית המשפט והוכרעו, יינתן צו הירושה אשר יקבע את זהות היורשים ואופן חלוקת העיזבון.

 

מדוע חשוב להסתייע בעו"ד

עורך דין להכנת צוואה יידע לערוך עבורכם את הבקשה באופן מיטבי וידאג להגשתה במהירות כשהיא מלאה שלמה ומאומתת. ככל והגשתם בקשה לצו ירושה והוגשה התנגדות מטעם צד אחר, חשוב לפנות לעו"ד המומחה במצבים אלו אשר יידע לנהל עבורכם את ההליך ולטעון עבורכם את הטענות הרלוונטיות.